Doen wat helpt

Zorg dragen voor jongeren, die binnen het VO of MBO onderwijs struikelen in hun ontwikkeling, door met hen te zoeken naar een passende onderwijs oplossing en het bieden en organiseren van hulpverlening.

Waar jongeren verwijderd raken van hun ontwikkeling. Maar onderwijs of hulpverlening de jongere niet vrijwillig kan bereiken, begeleide ik de jongere en het gezin intensief.

Zoekend naar de talenten en kansen bij de jongere en in hun directe omgeving. Op school, in het gezin, op stage of in hun netwerk boor ik naar de al aanwezige natuurlijke hulpbronnen. Meestal met voorkoming van gedwongen hulpverlening.

Dit werkveld is door de drie belangrijke transities rond de zorg voor jongeren (Passend onderwijs, Decentralisatie van jeugdzorg en de overgang van AWBZ naar WMO) sterk in beweging. Als Raddraaiers loop ik op de veranderingen vooruit door vindplaats gericht, ontschotte zorg te bieden. De verbinding van zorg en onderwijs is het meest werkende en logische ingrediënt binnen de jeugdhulpverlening.

Te vaak voelt een ouder, leerkracht, of leerplichtambtenaar zich alleen staan in hun zorgen om een jongere. De ingezette hulpverlening dreigt achter de feiten aan te lopen door dat de de behaalde successen op een domein onderuitgehaald worden door beslissingen in het volgende domein. De ouder en jongere krijgen net grip op hun problemen binnen de opvoedingssituatie, als een beslissing op school of een van de andere domeinen dit ongedaan maakt.

Een aanpak door een interdisciplinair team maakt dat interventies vanuit de samenhang worden genomen.

Het is de basis voor het antwoord op ontwikkelingsproblemen als langdurig schoolverzuim, vroegtijdig schoolverlaten, afstromen bij onderpresteerders maar bovenal een kans om door de intensieve inzet van kortdurende preventieve hulp, langdurige curatieve hulp overbodig te maken.

Het effect van de inzet als Raddraaier vindt plaats op meerdere niveau’s.

  • Het niveau van de jongere: Direct met de jongere binnen zijn leef, school en werkomgeving verzilveren we kansen. We maken de jongere en de omgeving waar de jongere zich beweegt bewust van de kansen die er liggen en ondersteunen om deze binnen hun bereik te brengen.
  • We coachen werkers in het vruchtbaar gebruik maken van de verschillende domeinen waarbinnen de jongere zich bevindt. Welke kansen en mogelijkheden liggen er binnen het onderwijs, stageplek, sport of bijbaan. Hoe versterken we de leerkracht, coach of ouder in hun rol? Door de zorgen rond de leerling op te pakken. We versterken de leerkracht in zijn rol als signaleerder maar ontlasten hen door de hulpverlening over te nemen. Door gerichte ondersteuning binnen de voor de situatie meest effectieve domeinen.
  • Op organisatie niveau: dit kan door het vormen van interdisciplinaire teams  van de lokaal al aanwezige expertise. zoals: Leerplicht, GGZ, GGD, CJG/Jeugdhulpverlening, Onderwijsgeneralisten en Gezinsgeneralisten. In deze  duurzame samenwerking rond een vast omlijnde doelgroep ontstaat het noodzakelijk gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel voor de jongere. Een voelbare vanzelfsprekende ondersteuning voor onze jongeren.
  • Raddraaiers heeft een uitgebreid netwerk van ervaren krachten van uiteenlopende expertise. Zij zijn flexibel inzetbaar voor een integrale aanpak en de vorming van een interdisciplinair team voor elke situatie.

Neem contact op om te informeren hoe Raddraaiers in uw situatie kan helpen.